25.000 woningen in 19 jaar, een eerste verkenning…

De Verdichtingsopgave van Tilburg, een eerste verkenning door Archistad

25.000 woningen toevoegen aan een stad die op dit moment ca.100.000 woningen heeft, een uitbreiding van het woningaantal met 25%.
Niet door uitbreiding van het stedelijk gebied, ten koste van aangrenzend landschap.
Wel door invoeging, transformatie en verdichting binnen het bestaand stedelijk gebied.

Enkele kengetallen, feiten.
Het bestaand stedelijk gebied neemt 4.562 ha in beslag, de gehele stad omvat 11.700 ha.
Het stedelijk gebied is het zoekgebied voor de verdichting. Op dit moment is de bebouwingsdichtheid 100.000/ 4562= 21,9 woningen per hectare (ha) maar die is feitelijk hoger, in de oppervlakte van 4562 ha. zijn ook industrieterreinen inbegrepen die geen woningprogramma bevatten. De dichtheid zal op dit moment uitkomen op ca. 28 woningen per ha., doorgaans een waarde die hoort bij een ontspannen woonmilieu met redelijk grond-intensieve woonvormen. (eengezinswoningen)
De verdichting met 25.000 woningen zal dit gemiddelde van 28 won/ha doen toenemen, tot ca. 35 won/ha. Maar… dat getal zegt bij deze Verstedelijkingsopgave niets. Verdichting zal niet gelijkmatig plaatsvinden, als een soort egale pindakaas over het gehele oppervlak. Er zullen gebieden zijn die door hun aard, kwaliteit en betekenis geen onderdeel uit maken van het te verdichten gebied. Bijvoorbeeld door eigendom-verhoudingen, te hoge actuele boekwaarden van grond en bebouwing, fysieke ongeschiktheid van percelen door ligging en/of ongeschiktheid van de infrastructuur.

Nodig? Een kompas voor de juiste stedenbouwkundige koers
Verdichting is noodzaak maar heeft direct raakvlakken met bestaande buurten en wijken. Bewoners zullen zich af vragen waarom juist in hun omgeving die verdichtingsoperatie plaats vindt, wat de voordelen voor hen zullen zijn en wat de relatie is met andere inhouden die de leefbaarheid in hun wijk of buurt bepalen.
Een Plan in Hoofdzaken, op stadsniveau, dient vooraf te gaan aan stedelijke interventies van de aard en omvang die nu zijn voorgenomen. Een stedenbouwkundige visie die het mogelijk maakt om stedenbouwkundige instrumenten in te zetten, niet direct de concrete taal van gebiedsontwikkeling en architectuur te hanteren.
Die visie spreekt zich uit over de inpassing op structuurniveaus, niet slechts ruimtelijk maar speelt in op leefbaarheidskwaliteiten en neemt die integraal op in de stedenbouwkundige visie.
Deze eerste Verkenning van Archistad is een poging om enigszins grip te krijgen op de thema’s en inhoudsniveaus die bij deze Verdichtingsopgave vooraf richting moeten krijgen.
Wellicht kan de inhoud inspirerend zijn en stof tot nadenken en/of een gesprek geven?

Zie de PDF voor: Archistad-een eerste Verkenning 2021-06-14

verdichtingsuggesties in geheel

Leave a Comment