Integraal & snel!!

In het najaar 2015 is door de gemeente Tilburg een multidisciplinair team aangesteld om onderzoek te doen naar de innovatieve renovatie van een Werkplaatsgebouw, 2400 m² groot. Het team bestond uit:
Adviesbureau Nelissen (Eindhoven) t.b.v. de analyse en de adviezen voor installaties, energie en duurzaamheid.
Adviesbureau H4D (Dongen) t.b.v. de analyse en het advies voor alle draagconstructies.
Schreven’s Bouwkosten Adviesbureau (Weert) t.b.v. de bepaling van de stichtingskosten en exploitatiekosten.
Archistad (Tilburg) t.b.v. de analyse van de bestaande toestand, de vervolmaking van het programma van eisen in samenspraak met de gebruikers van de Werkplaats, het ontwerp van 3 ontwikkelvarianten en de inhoudelijke en praktische coördinatie van de werkzaamheden van alle adviseurs.

Er zijn, in hechte samenwerking met de gebruiker en de opdrachtgever, 3 modellen ontwikkeld:
de Basisvariant, met uitsluitend vertaling van het programma van eisen waarin met name veilige arbeidsomstandigheden veel aandacht krijgen.
het Plusmodel waarin, in overleg met de medewerkers een meer optimale manier van werken wordt vormgegeven met herschikking en vernieuwing van de Werkplaats als gevolg.
het Ideaalmodel waarin door renovatie en uitbreiding uitstekende werkcondities ontstaan die kwalitatief vergelijkbaar zijn met een nieuwbouwsituatie.

Archistad heeft een matrix opgesteld, (een soort menukaart), die het mogelijk maakt om maatregelen van de 3 varianten onderling te wisselen en/of toe te voegen; per (maat)regel zijn de kostenconsequenties in beeld gebracht en te transporteren naar het model dat wordt samengesteld.

Duurzaamheid is geen afzonderlijk speerpunt in dit project, wel wordt nadrukkelijk verlangd dat na de renovatie een aanzienlijke energiebijdrage wordt geleverd door de toepassing van zonnepanelen. Voor de afweging of een duurzame maatregel zinvol zal zijn geldt de vuistregel dat een terugverdientijd van 10 jaar zeker een reden is om een investering te doen. Daarbij moet constructief overleg plaatsvinden tussen de huurder die het energievoordeel behaalt  en de verhuurder die de investeringskosten draagt. Ook moet een analyse worden gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten van een maatregel die leidt tot verbetering van duurzaamheid, het is niet alleen een technische en/of financiële afweging.

Projectconclusie: Na een periode van 8 weken integraal samenwerken door opdrachtgever, gebruiker en alle adviseurs wordt geconcludeerd dat: “de drie ontwerpmodellen inhoudelijk zeer voorstelbaar zijn en een prima beeld geven van de toekomstige werkomstandigheden voor de gebruiker. Echter, deze ontwerpmodellen blijken ingehaald door gesignaleerde constructieve beperkingen in het bestaande gebouw. De actuele regelgeving m.b.t. constructies blijkt een te zwaarwegende omstandigheid om één van de modellen te realiseren binnen deze bestaande Werkplaats. Tegen deze achtergrond is het niet relevant meer om over verdere ontwikkeling van het huidige gebouw te spreken. Andere scenario’s zullen nu aan de orde komen waarbij volledige nieuwbouw niet wordt uitgesloten, ook de locatie kan dan heroverwogen worden. Het project wordt door de opdrachtgever op Hold gezet, met respect en waardering voor het geleverde werk, alle expertise is prima en tijdig ingezet”.

Wordt vervolgd….

plusmodel, plattegrond & doorsneden

matrix-voorbeeld-invulling

 

isometrie-basismodel

 

 

Leave a Comment